شانه

در این بخش به همه جانبه به شانه می پردازیم که شامل آناتومی شانه، انواع دردهای شانه و درمان های آنها ، انواع عمل های جراحی شانه .