تاریخچه

تاریخچه ارتوپدی ، تاریخچه انواع جراحی های زانو و شانه ، تاریخچه انواع درمان هایی که برای زانو و شانه در بشریت انجام شده است.