لگن

در این بخش به همه جانبه به لگن می پردازیم که شامل آناتومی لگن، انواع دردهای شانه و درمان های آنها ، انواع عمل های جراحی لگن.