حضور دکتر حسین حاجی تقی در گفت و گوهای زنده ی تلویزیونی که توضیحاتی در زمینه ی آسیب های ورزشی و آسیب های شانه، زانو و لگن ارائه داده است.